Idea : เผยแพร่คลิปวิดีโอ ‘กยศ. โลกคู่ขนาน’ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อกระตุ้นเตือน

ให้ผู้คนเห็นถึงความสำคัญของการชำระเงินคืนกองทุนฯ ไปในช่องทางของสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้สื่อออนไลน์ที่หลากหลาย ทำให้ข้อมูลเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น
replique montre de luxe
omega replique montre
rolex replique montre