Idea : Create Content ร่วมกับ Celebrity เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลกิจกรรมของแบรนด์ไปยังฐานผู้ติดตาม

และส่งต่อไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว