Idea : ใช้ Facebook Selective Target Ads กำหนดกลุ่มเป้าหมาย อายุ,เพศ และพื้นที่ที่ต้องการให้โฆษณาแสดง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด