Idea : โปรโมทหนังสือ ”แกะดำโลกสวย” ประวัติชีวิต และเรื่องราวการทำงานทั้งด้านการบริหาร และการเมือง

ของ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ ด้วยการนำส่วนหนึ่งของแนวคิด คำคมดีดี จากหนังสือมานำเสนอแก่กลุ่มเป้าหมาย

ผ่านทาง Facebook Fanpage ของ ม.รังสิต
https://www.kopiorvip.com
 

ปกหนังสือ-900

quote5

quote3

quote4