Idea : เลือกใช้สื่อโปรโมทที่คุ้มค่าและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเลือกใช้เฟซบุคแอดโปรโมทแคมเปญ

โดยการกำหนดกลุ่มอายุและพื้นที่ที่ต้องการให้เห็นโฆษณา (โซนรังสิต) ในการสร้างโอกาสให้ผู้ที่พบเห็นโฆษณากลับมาร่วมงาน